มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มจพ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ
News Date14 ธันวาคม 2561
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มจพ. มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เช่นเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลางานบริการที่เกี่ยวข้องกับเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลางานบริการตรวจสอบและทดสอบเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลางานบริการวิจัยและให้คำปรึกษา และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลางานบริการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ สำนักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเฉพาะทาง และหลักสูตรเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาทั่วไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มจพ. เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา 0-2555-2000 ต่อ 2616, 2617 โทรสาร 0-2555-2627 E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com  
 
ขวัญฤทัย เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา-ภาพ