มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. กวาด 4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019
News Date06 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 (8th)    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรากฏว่าคณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ  จากประเภท 1. สื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์   2. การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม)  3. การสอนวิชาทฤษฎี ( กลุ่มสาขาวิชาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา)   และ 4.การแข่งขันประเภทรีวิวประกอบเพลง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 (8th)  ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบัณฑิต โดยเครือข่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการของผู้มีผลงานดีเด่น ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลานักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและพัฒนาการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
การแข่งขันดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันประเภทการสอนของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์   การแข่งขันประเภทการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์  และการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง ทั้งนี้มีผู้เข้างาน  400 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (3)  คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (4) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (6) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (7) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (8) คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (9)  คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ (10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ สถาบันการศึกษาในครั้งนี้ด้วย แต่ละทีมฝีมือคุณภาพสมศักดิ์ศรีทุกทีม
         
 
ขวัญฤทัย เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา/ประจักษ์เวช ถ่ายภาพ