มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Outstanding Student Poster Award ในงานการประชุมวิชาการ PACCON 2019
News Date18 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษา ภาควิชาเคมีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล Outstanding Student Poster Award ในสาขา Material Chemistry and Nanotechnology  นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ หัวข้อเรื่อง Nanoencapsulation of Betel Nut Extract: Opportunity for Oral Use ในการประชุมวิชาการนานาชาติ the Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษา มจพ. ที่ได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวพิมพ์สิริ บุญปองหา
  2. นางสาวปณิดา อาดำ
โดยมี อาจารย์ ดร.สุกัญญา เทพวาที เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประธานจัดงานในปีนี้ สำหรับรางวัลในสาขานี้มีผลงานเข้าร่วมการนำเสนอแบบโปสเตอร์ทั้งหมด 122 โปสเตอร์ และมีผู้ได้รับรางวัล Outstanding Student Poster Award ทั้งหมด 8 โปสเตอร์ ซึ่ง นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาานาชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไปเทค บางนา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
อ.สุกัญญา เทพวาที/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา