มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและกระจายฐานบริการระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่จังหวัดปราจีนบุรีและภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
 
สโมสร ชมรม และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาที่หลากหลาย


สโมสร ชมรม และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาที่หลากหลาย

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา : 037-217-300-9 ต่อ 7331 
โทรสาร : 037-217-315

สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ

 

สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ

สถานที่ออกกำลังกายพร้อมจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ โดยมีทั้งฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาส สนามแบตมินตัน สนามเทนนิส และโรงยิม เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเป็นสถานที่ผ่อนคลายไว้บริการนักศึกษา

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา : 037-217-300-9 ต่อ 7331
โทรสาร : 037-217-315
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา :  
 
 


ทุนการศึกษา

จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ
ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

สถานที่ตั้ง
อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง103 มจพ.ปราจีนบุรี
หมายเลขเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา: 037-217-300-9 ต่อ 7331
โทรสาร: 037-217-315


บริการห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมีสำนักหอสมุดกลางให้บริการ มีหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหลากหลายแขนง รวมถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย
ไว้รองรับและบริการนักศึกษา เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
เวลาเปิดทำการห้องสมุด

ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 

สถานที่ตั้ง
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ปราจีนบุรี
โทร 037-217300 ต่อ 7803,7804
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา :
Facebook :

หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา

อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มีอาคารหอพักนักศึกษาชาย 1 หลัง สูง 5 ชั้น สามารถรองรัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาได้ 660 คน และจำนวน 2 หลัง อาคารหอพักหญิง หลังที่ 1 สูง 5 ชั้น สามารถรองรัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาได้ 540 คน อาคารหอพักหญิง หลังที่ 2 สูง 5 ชั้น สามารถรองรัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาได้ 540 คน

เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
เบอร์กลางของหอพักชาย โทร. 037-217300-9
สำนักงานหอพักชาย กด 6333 fax.037-217330
เบอร์กลางของหอพักหญิง โทร. 037-217320 -9
สำนักงานหอพักหญิง กด 6477
ถ้าเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลานักศึกษากดหมายเลขห้องพัก
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเจ้าหน้าที่ กด 0
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา :

 

ความห่วยใยต่อสุขภาพ
ความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย

มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย อาทิ บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาลวิชาชีพ และแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา บริการให้คำแนะนำ/ปรึกษาด้านร่างกาย และจิตใจ บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การควบคุมด้านโภชนาการ และบริการด้านประกันอุบัติเหตุ 1. ให้บริการตรวจ-รักษา โดยแพทย์ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. 2. ให้บริการคลีนิคคลายเครียดโดยจิตแพทย์ ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 - 15.30 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
หมายเลขเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา: 088-9272849
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา :
Facebook :