มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Technical Education)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาชีวภาพ
สาขาวิชาเคมีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
สาขาวิชาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Arts)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาจิตวิทยาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและองค์การ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
 
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะพัฒนาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Business and Industrial Development)
 
  • บริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
สาขาวิชาการพัฒนาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและทรัพยากรมนุษย์
คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Business Administration)
 
  • บริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
สาขาวิชาบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา