มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
คณะครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Technical Education)
 
 • ครุศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Industrial Technology and Management)
 
 • เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและการวิเคราะห์เชิงเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (College of Industrial Techonology)
 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
 
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
 • บริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกษตร (Faculty of Agro-Industry)
 
คณะพัฒนาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Business and Industrial Development)
 
คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ (Faculty of Business Administration and Service Industry)
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology)
 
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Science, Energy and Environment)
 
คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา (Faculty of Business Administration)