มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิทยาเขต
วิทยาเขต

วิทยาเขตปราจีนบุรี

_TON0862.JPG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา สถานที่ดำเนินการเป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก เลขที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นพื้นที่ติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3077 เส้นทางเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเขาใหญ่ จำนวน 1,233 ไร่ ปัจจุบันวิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา คณะเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


วิทยาเขตระยอง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ก่อตั้งเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งก่อสร้างเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาที่ดินกว่า 100 ไร่ ในตำบลหนองละลอก อำเภอเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาค่าย จังหวัดระยอง โดยการก่อสร้างเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้น โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้กับภาคเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา เกษตรกรรมทันสมัย และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา บริการในจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออก