มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า

60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

วันที่ 15-18 มีนาคม 2562